FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता तथा नवीकरण सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३००.००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन ।

संस्थाको विधान ।

संस्थामा संलग्न रहने कार्यकारी पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

संस्था खोल्ने सम्बन्धमा गरिएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी ।

कार्यालय भाडामा बस्ने भए घर धनीसँगको वहाल सम्झौता ।