FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र देवचुली नगरपालिका क्षेत्रको खोला, नदीनाला तथा निजी जग्गाबाट ढुङ्गा,गिटी, बालुवा,ग्राभेल,माटो, तथा खजिन जन्य जन्य प्रकृतिक स्रोत–साधन (संकलन र उपयोग) बिक्रि बितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७७

Documents: 
https://devchulimun.gov.np/sites/devchulimun.gov.np/files/documents/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%80%20%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%A2%E0%A5%81%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%2C%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%80%2C%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE%2C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%B2%2C%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%8B%2C%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%96%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A8%20%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%20%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD.pdf