FAQs Complain Problems

समाचार

देवचुली नगरपालिकाकाे कार्यालय, प्रगतिनगर १४

Read More

नारायणी नदी किनार, दुश्य

Read More

देवचुली डाँडा, दुश्य

Read More

मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रवेश गर्दै देवचुली नगरपालिकामा

Read More

वडा नं. १४

Undefined

वडा नं. १३

Undefined

Pages

Elected Officals

Mr. Purna Kumar Shrestha
9857041877
Mrs. Parbata Tiwari
9857040742

पदाधिकारी

गाेविन्द सिग्देल
govindasigdel2024@gmail.com
9857642111
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कृष्णहरी सापकाेटा
suchanaadhikari@devchulimun.gov.np, ito.devchulimun@gmail.com
९८४३६८६३६६
सूचना अधिकारी / सूचना प्रविधि अधिकृत

Services

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक/वडा सचिव/ वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रतिहजारमा रु १.००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन ।

सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणको प्रमाण ।

सम्पत्तिकर तिरेको रसिद ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २० लाखसम्म प्रतिलाख १००, सो भन्दा माथि प्रतिलाख १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन ।

सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

आय आर्जन हुने विवरणको प्रमाणहरु ।

सम्पत्तिकर तिरेको रसिद ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००.००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन ।

सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

आय आर्जन हुने विवरणको प्रमाणहरु ।

सम्पत्तिकर तिरेको रसिद ।

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/वडा अध्यक्ष /राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ०.०१ प्रतिशत (प्रति करोड १०००.००)
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो नाममा रहेका सम्पूर्ण घर जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वा प्रतिलिपी सहित सक्कलै पूर्जा ।

साथै हालसालै नयाँ घर बनाएको वा तला थप गरिएको भए सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

दोस्रो पटकदेखि गत वर्षको सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको सक्कल देखाउनुपर्ने ।

नयाँ विवरण दाखिला गर्नुपर्ने भए सम्बन्धीत विवरण फाराम भरी करदाताले सहीछाप गरेको हुनुपर्ने ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शाखा अधिकृत र सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सामाजिक विकास शाखा र राजश्व शाखा
सेवा शुल्कः- तोकिएको स्वीकृत दररेट अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन / सम्बन्धीत वडाको सिफारिस ।

व्यावसायीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

नगर क्षेत्रभित्र भएको घर जग्गाको सम्पत्तिकर तिरेको रसिद ।

बहालमा बसेको भए घरधनीसंगको बहाल दर समेत खुलेको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी ।

बहालमा बसेको भए नगरपालिकामा बहाल कर तिरेको प्रतिलिपी ।

सम्बन्धीत व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

गैर नेपाली नागरिकको हकमा घरधनीसंगको उल्लेखित किसिमको सम्झौता पत्र र घर ठेगाना देखिने प्रमाण पत्र ।

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १५ दिन वा प्रथम चरण प्रक्रिया बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण शाखा प्रमुख/ ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- शहरी विकास/ भवन शाखा
सेवा शुल्कः- नगरपालिकाले तोकेको दर रेट अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

पहिले पास भएको नक्सा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

अन्य कागजातहरुको हकमा नयाँ नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु ।

नक्साको हकमा सम्पूर्ण तल्ला (पहिले पास भएको समेत) देखिने गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १५ दिन वा प्रथम चरण प्रक्रिया बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण शाखा प्रमुख/ ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- शहरी विकास/ भवन शाखा
सेवा शुल्कः- नगरपालिकाले तोकेको दर रेट अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

नक्सा फाराम (भरेको) ।

सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी ।

कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित नक्शा ।

तोकेको ढाँचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको नक्सा (३ प्रति) ।

चालु आ.व. सम्मको सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी ।

नक्सा फाराममा उल्लेखित अन्य विवरण ।

नयाँ नक्सा पास गर्दा आवश्यक सबै कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन निर्माण शाखा प्रमुख/ ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- शहरी विकास/ भवन शाखा
सेवा शुल्कः- २५००.००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन ।

नगारिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

रजिष्ट्रेशन पारित भएको लिखतको फोटोकपी ।

साविक नक्सा पास प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।

सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी ।

जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी ।

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा भए लगत्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- योजना शाखा/ आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन ।

वडा भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठनको निर्णयको ।

नगरपालिकाको स्वीकृत योजना ।

योजना सम्झौता ।

उपभोक्ता समितिको बैंक खाता ।

नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, खर्चको विवरण, सार्वजनिक परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपी ।

रकम भुक्तानी माग निवेदन ।

वडा समितिको निवेदन ।

लागत सहभागिताको योजनाका लागि प्राविधिक लागत अनुमान अनुसार नगरपालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३७०.००
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन ।

निवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी ।

घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

Pages

जानकारी

Post date: Thursday, February 6, 2020 - 10:53
Post date: Wednesday, January 29, 2020 - 10:59

Pages