नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
35% (19 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
65% (36 votes)
Total votes: 55