नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
34% (20 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
66% (38 votes)
Total votes: 58