६८ अाै प्रजातन्त्र  िदवसकाे अवसरमा रत्तदान कार्यक्रम सम्पन ।