सूचना प्रविधि अधिकृतको छाेटो सूची प्रकाशन गरिएको ।