सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको ।